Centrum Odczynników Chemicznych UQF
REAGENT SYSTEM GROUP SALES
Start (Cennik) Regulamin Składanie zamówień Pomoc (FAQ) Kontakt

REGULAMIN SPRZEDAŻY

ważny od dnia 1 lutego 2014 r.
popr. 10 lipca 2020 r.

INFOGRAFIKA POKAZUJĄCA OBLICZANIE KOŃCOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIAA. Warunki ogólne - EKONOMICZNA I STANDARDOWA WERSJA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

1. Ze względu na chęć utrzymania niskich cen wprowadzamy tzw. wersję "ekonomiczną" sprzedaży odczynników. Wszystkie nasze oferty cenowe, o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczą właśnie dostaw w wersji "ekonomicznej"
2. KARTY CHARAKTERYSTYK: Ponieważ większość odczynników jest produkowana lub konfekcjonowana w małej ilości, a w ogólnie dostępnych bazach danych znajdują się wszelkie wymagane prawem materiały informacyjne (np. karty charakterystyk substancji niebezpiecznych), więc w wersji "ekonomicznej" nie dołączamy tego typu dokumentów, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Klient, który chciałby zamówić substancję (odczynnik) wraz z dodatkową dokumentacją musi zgłosić ten fakt, a my podamy ofertę cenową dla wersji "standardowej" odczynników.
3. CERTYFIKATY ANALIZ: Ze względu na standardowe metody produkcji i oczyszczania związków, nie przeprowadzamy standardowo analiz wszystkich naszych produktów pod kątem zawartości zanieczyszczeń - przyjmujemy, że są zgodne z danymi uzyskanymi ze standardowej produkcji. Z powodu produkcji krótkich serii lub wręcz pojedynczych odczynników, przy dostawie odczynników w wersji "ekonomicznej" nie załączamy certyfikatów i wyników analiz. Na życzenie Klienta możemy odpłatnie przeprowadzić analizę naszego produktu lub przygotować ofertę cenową odczynników w wersji "standardowej", w której certyfikat analityczny jest dołączany standardowo do produktu.
4. Każde zamówienie złożone na podstawie oferty na dostawę odczynników w wersji "ekonomicznej" oznacza, że Klient wyraża zgodę na warunki podane powyżej oraz jednocześnie jest równoważne z oświadczeniem, że wszelką dokumentację wymaganą przez prawo (np. karty charakterystyki) skompletuje we własnym zakresie i będzie odpowiedzialny za posiadanie tego typu dokumentacji w miejscu przechowywania i używania odczynników. Złożenie przez Klienta zamówienia na dostawę odczynników w wersji "ekonomicznej" oznacza, że zapoznał się on z Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zamawianych odczynników, a także oznacza, że taka dokumentacja jest w jego posiadaniu.

B. Warunki dostawy i płatności

1. Składanie zamówień na odczynniki
a) W przypadku złożenia zamówienia na odczynnik(i), do łącznej wartości zamówionych odczynników doliczamy opłatę za pakowanie tychże odczynników do jednej przesyłki (opłata za pakowanie nie zależy od ilości odczynników w przesyłce) oraz ewentualnie doliczamy opłatę za usługi detaliczne (szczegóły niżej); do wartości końcowej zamówienia możemy również dodać opłatę za usługi ekspresowe (gdy nasz Klient sobie takiej usługi życzy); dodatkowo doliczamy zryczałtowane opłaty za usługi kurierskie (chyba, że Klient wybrał opcję zapłaty kuriowi za jego usługi).
b) Zamówienie powinno zawierać przynajmniej:
- dokładną nazwę każdego zamawianego odczynnika i ewentualnie jego numer katalogowy;
- wielkość i ilość opakowań dla każdego zamawianego odczynnika;
- czystość lub rodzaj każdego zamawianego odczynnika;
- numer naszej aktualnej oferty, na podstawie której składane jest zamówienie;
- nazwę Nabywcy (także ewentualnego Płatnika) - tj. nazwę przedsiębiorstwa lub dane personalne osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp.;
- dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (adres, NIP i REGON) - o ile Klient chce otrzymać fakturę;
- adres Odbiorcy, na który będzie kierowana przesyłka wraz z ewentualnym telefonem kontaktowym;
- dokumenty potwierdzające istnienie firmy i ewentualnie deklaracja ostatecznego użytkownika (wymóg ten dotyczy tylko niektórych odczynników toksycznych, żrących lub mogących stanowić prekursory narkotyków);
- potwierdzenie, że Klient będzie musiał dokonać przedpłaty oraz ewentualne żądanie wystawienia faktury zaliczkowej lub proforma; niektórzy Klienci, którzy nie muszą dokonywać przedpłat muszą wyraźnie zaznaczyć formę płatności (uwaga: ceny towarów i usług są wyższe przy płatnościach odroczonych).

2. Płatność
a) Warunki płatności: PEŁNA PRZEDPŁATA! Nie wysyłamy odczynników za zaliczeniem pocztowym lub z płatnością przy odbiorze.
b) Zamówienia realizujemy po otrzymaniu wpłaty pełnej należności (koszt odczynników, towarów i usług dodatkowych, pakowania, usł. detal., ewentualnie koszt przesyłki dla przesyłek zwykłą pocztą).
c) Dla niektórych Klientów instytucjonalnych oraz dla stałych Klientów istnieje możliwość dodatkowych form płatności:
- płatność przy odbiorze towaru - dopłata +8% (uwaga: wyższy również koszt przesyłki kurierskiej);
- płatność kredytowana (przelew 14 dni) - dopłata zmienna +12-18% (tylko dla stałych Klientów instytucjonalnych płacących w terminie).
d) Dopłaty podane w ppkcie c) są doliczane do wszystkich cen towarów i usług sprzedawanych Klientowi
e) Zapłatę należności dokonuje się przelewem na nasze konto a w wyjątkowych przypadkach uiszcza się zapłatę gotówką w naszej siedzibie (por. pkt. 10).

3. DODATKOWE OPŁATY
3.1 Opłata za usługi detaliczne
a) Przy zamawianiu Grup Jednakowych Odczynników (w skrócie zwanych dalej GJO, gdzie grupę tworzy ta sama substancja chemiczna zamawiana w jednym lub wielu opakowaniach o tych samych lub różnych pojemnościach), gdzie wartość netto całej jednej GJO jest niższa niż kwota progowa, do kwoty zamówienia dodaje się następujące dopłaty:
- próg A: wartość GJO jest niższa niż 200,00 zł netto: dopłata wynosi 45,00 zł netto dla każdej GJO spełniających ten warunek (UD-0045);
- próg B: wartość GJO niższa niż 500,00 zł netto: dopłata wynosi 15,00 zł netto dla każdej GJO spełniającej ten warunek (UD-0015).
b) Gdy wartość wszystkich zamówionych odczynników w jednym zamówieniu przekracza kwotę 2000,00 zł netto, ale dla niektórych GJO nie jest przekroczony próg A lub B, opłaty za usługi detaliczne są obniżane o 50% dla każdej GJO;
c) Gdy wartość wszystkich zamówionych odczynników w jednym zamówieniu przekracza kwotę 6000,00 zł netto, ale dla niektórych GJO nie jest przekroczony próg A lub B, opłaty za usługi detaliczne są obniżane o 80% dla każdej GJO;
3.2 Opłata za obsługę osób fizycznych nieprowadzących działaności gospodarczej
a) Nabywcy, którzy nie posiadają numeru REGON (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) obciążani są następującymi dopłatami zgodnie z podziałem na klasy ryzyka prawnego:
- klasa BR: substancje bezpieczne nie mające zastosowania w nielegalnej działalności: 0,00 zł netto;
- klasa C: substancje niebezpieczne (np. żrące): +150,00 zł netto (FK-0150);
- klasa P: substancje, które potencjalnie mogą służyć do produkcji prekursorów środków psychoaktywnych lub są często używane w działalności nielegalnej (zmożone kontrole urzędowe i policji): +350,00 zł netto (FK-0350);
- klasa T: substancje toksyczne (trujące): +950,00 zł netto (FK-0950).
b) Przy zamówieniu kilku substancji o różnych klasach ryzyka, końcowa dopłata jest sumą najwyższej opłaty oraz połowy opłaty za każdą inną klasę ryzyka zamawianego odczynnika.
3.3 Opłata za pakowanie (naliczana tylko przy wysyłce i na żądanie Klienta wykonania takiej usługi)
a) Przy wysyłce odczynników, zachodzi potrzeba ich bezpiecznego zapakowania do odpowiedniej paczki, w związku z tym za usługę tę pobierana jest opłata w zależności od Kategorii Pakowania (KP):
- kategoria S: odczynniki sypkie, o masie pojedynczego opakowania do 5 kg pakowane do kartonu o docelowej masie do 31 kg (standard): 20,00 zł netto (PP-0020);
- kategoria NS: odczynniki płynne lub sypkie niebezpieczne, o masie pojedynczego opakowania do 5 kg pakowane do kartonu o docelowej masie do 31 kg (NST): 35,00 zł netto (PP-0035);
- kategoria XNS: odczynniki płynne lub sypkie niebezpieczne, o masie pojedynczego opakowania do 5 kg pakowane do kartonu o docelowej masie do 31 kg (NST - substancje skrajnie niebezpieczna): 85,00 zł netto (PP-0085);
- - podkategoria PLUS: dopłata za pakowanie opakowań cięższych niż 5 kg w paczce do 31 kg lub pakowanie paczek o masie większej niż 31 kg lub pakowanie wielu paczek do 31 kg: 10,00 zł netto (PD-0010);
- kategoria PAL: pakowanie na paletę: 65,00 zł netto (PP-0065);
b) w przypadku, gdy wartość odczynników w przesyłce o wadze do 31 kg przekracza 2500 zł netto, opłata za pakowanie wynosi 0,00 zł;
c) w przypadku, gdy wartość odczynników w przesyłce paletowej przekracza 5000 zł netto, opłata za pakowanie wynosi 0,00 zł.
d) Przy pakowaniu odczynników różnych grup, przyjmuje się cenę za grupę najdroższą.
e) Przy osobistym odbiorze (opłaconych wcześniej) odczynników luzem (nie pakowanych w paczki) nie pobieramy opłaty za pakowanie.
3.4 Kaucja za opakowania
Przy sprzedaży niektórych odczynników pobieramy kaucję za opakowanie (ustawa o odpadach opakowaniowych) - niektóre z takich odczynników oznaczono literą "K" w cenniku w rubryce "Uwagi".
3.5. Opłata za ekspresową realizację (produkcję, przygotowanie) odczynnika
Ponieważ jesteśmy producentem odczynników, więc nie zawsze każdy odczynnik jest gotowy do sprzedaży w opakowaniu detalicznym; przygotowanie odczynnika do sprzedaży wiąże się z pewnym zakresem prac, często w specjalnych warunkach (np. dla odczynników żrących, dymiących, łatwopalnych, toksycznych) stąd też standardowo dostępność odczynników może być ograniczona. Gdy Klientowi zależy, by odczynnik był przygotowany szybko, to może skorzystać z dodatkowych usług ekspresowej realizacji zamówienia. Ceny takich usług są wyliczane indywidualnie (ma na to wpływ dostępność odczynnika na magazynie, koszt ewentualnego kuriera umyślnego, koszt przygotowania aparatury do konfekcjonowania, ilość bieżących zamówień od innych klientów).
3.6. Transport
a) Koszty opłat związanych z przesyłką kurierską pokrywa Odbiorca, przy czym usługę tę można opłacić w naszej firmie (wysyłka przez DHL) lub zlecić wysyłkę na koszt Odbiorcy za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej. Ze względu na bardzo niską jakość usług firmy UPS, nie wysyłamy paczek za pośrednictwem tej firmy, chyba, że za specjalnądopłatą w wysokości 15,00 zł netto oraz przeniesienia odpowiedzialności za przesyłkę na Odbiorcę (nie uczestniczymy w procesie reklamacji).
b) Na koszt przesyłki kurierskiej składają się m.in.: opłata podstawowa, ubezpieczenie przesyłki (o ile jej wartość przekracza określony próg), dopłaty za niestandardowe zalecenia; do kalkulacji kosztu przesyłki brana jest pod uwagę masa przesyłki, którą jest zawsze większa wartość spośród dwóch możliwych: masy rzeczywistej brutto przesyłki lub masy przestrzennej (Mp), którą oblicza się ze wzoru (wymiary w cm): Mp = szerokość * wysokość * długość / 4000
c) Cennik kosztów transportu:
- dla odczynników z kategorią pakowania S: 27,50 zł netto /paczka do 30 kg/;
- dla odczynnikow z kategorią NS i XNS: 47,50 zł netto /paczka do 30 kg/;
- dopłata 4,00 zł za ubezpieczenie przesyłki o wartości powyżej 500 zł do 50 tys. zł - wartość przesyłki ustala się mnożąc wartość towaru i usług x 3 i dodając 1500 zł; końcowa wartość przesyłki może wynieść nie więcej jednak niż 50 tys. zł;
- opłata 19,50 zł za pobranie gotówki przez kuriera;
- dopłata 5,00 zł za usługę powiadamiania przez DHL o terminie i miejscu dostawy; "PDI" (dopłata doliczana także automatycznie przy wyborze usługi "odbiór własny w siedzibie DHL");
- dopłata dla przesyłek (KP: S) o masie 30-200 kg: 95,00 zł netto;
- dopłata dla przesyłek (KP: S) o masie 201-1000 kg: 125,00 zł netto;
- dopłata dla przesyłek o masie ponad 30 kg, które zawierają odczynniki z kategorii pakowania NS lub XNS: 110,00 zł netto;
- dodatkowe możliwe usługi (dostawa na rano, dostawa w sobotę w dużych miastach itp., dostawa na paletach i paczek o masie ponad 70 kg) wyceniane są indywidualnie.
d) Klient płaci łączną opłatę za zamówiony towar wraz z wyliczoną przez nas opłatą za transport, chyba że wybrał opcję dostawy z płatnością za usługi kurierskie przy odbiorze.
e) Czas transportu nie jest wliczony w czas realizacji zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy towar został podstawiony do dyspozycji kuriera i wystawiono zlecenie pobrania (liczy się data zlecenia); opóźnienie w pobraniu przesyłki przez firmę kurierską (np. z powodu działania siły wyższej) nie powoduje uznania opóźnienia w dostawie towaru.
f) Niektóre nietrwałe lub toksyczne odczynniki nie są wysyłane w piątek (lub inny dzień roboczy po którym następuje dzień wolny od pracy), chyba, że Klient zamówił usługę firmy kurierskiej polegającą na dostarczeniu przesyłki w dzień wolny od pracy (w większości firm kurierskich ta opcja jest dostępna tylko w dużych miastach).
g) Odpowiedzialność za transport i przesyłkę spoczywa na firmie kurierskiej DHL i wydanie paczki kurierowi traktujemy jako zrealizowanie zamówienia; reklamacje Klientów dotyczące nieprawidłowych usług kurierskich będziemy zgłaszać firmie DHL i wszelkie otrzymane odszkodowania i wyjaśnienia prześlemy bezpośrednio Klientowi; podstawą reklamacji usługi kurierskiej jest zawsze sprawdzenie zawartości przy kurierze(!!). Dlatego ZAWSZE należy sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze zanim podpisze się list przewozowy; w przypadku stwierdzenia uchybień, szkód, braków itp. należy zażądać od kuriera by sporządził protokół, który będzie podstawą reklamacji.
h) W przypadku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską doliczamy dodatkową opłatę:
- 450,00 zł netto (KP: S);
- 1600,00 zł netto (KP: NS lub XNS);
jest to opłata za obsługę paczki uszkodzonej - opłatę tę będziemy egzekwować tylko i wyłącznie od firmy kurierskiej w ramach ubezpieczenia przesyłki.

4. Nieterminowe odebranie zamówionych towarów (odczynników)
a) w przypadku nieodebrania w terminie zamówionych i opłaconych towarów, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty w wysokości 8,50 zł netto za każdą paczkę o wadze poniżej 5 kilogramów za każdy rozpoczęty dzień magazynowania tych towarów (w przeliczeniu na jedno opakowanie). W przypadku paczek lub opakowań większych niż 5 kg, opłata za magazynowanie wynosi 6,30 zł/kg netto za każdy dzień magazynowania. W przypadku, gdy kwota opłaty zrówna się z wartością zamówionych towarów, są one zajmowane na pokrycie tej opłaty i zamówienie uważa się za zrealizowane.
b) W przypadku, gdy towar wysyłany pocztą kurierską nie został odebrany, a przez to został zwrócony do nadawcy - koszty zwrotu (podwojony koszt przesyłki + opłata ryczałtowa 25 zł netto) są potrącane z kwoty przedpłaty - w tym przypadku również ma zastosowanie ppkt. a).

5. Obsługa osób fizycznych i anulowanie zamówień
a) Centrum Odczynników Chemicznych obsługuje również niektóre zamówienia od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - zaopatrujemy pasjonatów chemii, naukowców prowadzących prywatne badania, fotografów itd. W przypadku sprzedaży odczynników osobom fizycznym są one zobowiązane przedstawić dowód osobisty lub też czytelną kopię lub skan strony dowodu osobistego ze zdjęciem, danymi osobowymi oraz adresem (dane te można przesłać: faxem, e-mailem, pocztą).
b) Osoba fizyczna nabywający niektóre odczynniki (zwłaszcza trucizny, żrące kwasy i substancje służące do wytwarzania prekursorów narkotyków) zobowiązany jest wypełnić odpowiednią deklarację, którą można przesłać na nasz adres - faxem, e-mailem, pocztą.
c) W przypadku złożenia nieprawdziwej deklaracji lub w przypadku otrzymania informacji od odpowiednich służb (Sanepid, policja, inspektor d/s substancji chemicznych itp.), iż dana osoba lub podmiot gospodarczy jest podejrzewany o nielegalną działalność, zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia oraz do zajęcia całości wpłaconych zaliczek (przedpłat), na poczet kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu prokuratorskim lub sądowym oraz na poczet opłat za magazynowanie towaru.
d) Sprzedawane przez nas odczynniki są zawsze wykonywane ściśle na indywidualne zamówienie Klienta, więc opłacone (aktywowane) zamówienie nie może być anulowane bez zgody sprzedającego.
e) Sprzedawane przez naszą firmę odczynniki nie są produktami konsumpcyjnymi w rozumieniu odpowiednich ustaw o ochronie praw konsumenckich.
f) Nasze towary służą najczęściej do specjalistycznych celów, więc osoby bez odpowiedniej wiedzy prosimy o nie nabywanie odczynników bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.
g) Nabywca odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego posługiwania się odczynnikami chemicznymi, które bardzo często są wysoce szkodliwe, toksyczne, żrące lub łatwopalne.
h) Pod groźbą odpowiedzialności cywilnej (odszkodowanie i zadośćuczynienie), Nabywca bierze na siebie odpowiedzialność za nieprzemyślane zakupy odczynników, w tym za straty spowodowane koniecznością przyjęcia zwrotu i utylizacji tych odczynników.
i) Sprzedaż i produkcja odczynników przez COCh jest prowadzona wyłącznie dla firm, a osoby fizyczne nabywają odczynniki warunkowo, pod warunkiem, że nie wycofają się z zakupu towaru (nie dotyczy to uzasadnionych zwrotów gwarancyjnych), pod groźbą kary w kwocie 120% ceny towaru; oznacza to, że każda osoba fizyczna, które chce nabyć nasz produkt, będzie w kontaktach z nami traktowana jak firma (osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
j) Nabywca składając zamówienie zgadza się na niniejsze zasady, a w szczególności ręczy, że zamówione przez niego odczynniki są wykonywane na jego indywidualne zamówienie i nie podlegają możliwości zwrotu (nie ma możliwości odstąpienia od umowy zakupu), za co Nabywca ręczy ewentualną utratą równowartości zwracanych towarów.
k) Jeśli Nabywca nie akceptuje naszych zasad, to przyjmujemy, iż nie może on nabywać naszych produktów (które przeznaczone są głównie dla firm) oraz przyjmujemy, że wpłacone przez taką osobę fizyczną kwoty i przedpłaty są darowizną, którą powinniśmy przekazać na badania prowadzone przez fundację IP, która zajmuje się poszukiwaniem nowych leków na raka.
l) Zamówione przez Nabywcę odczynniki są wykonywane i przygotowane do wydania, po otrzymaniu wpłaty należności, ale niedopełnienie warunków formalnych i niezgodne z prawem przeznaczenie substancji, może powodować, iż odczynnik pozostanie na stanie naszego magazynu do czasu wypełnienia wszelkich wymogów formalnych i prawnych (uwaga: za czas magazynowania może być pobierana opłata!); za zgodność transakcji z prawem odpowiada Nabywca! - oznacza to, że nasze biuro sprawdza zgodność transakcji z prawem po wykonaniu kompletacji odczynników (tuż przed wysyłką).
ł) Nasze biuro może odpłatnie przygotować informację prawną o możliwości nabycia konkretnego odczynnika do konkretnych celów. Podstawowy koszt takiej usługi to 650,00 zł netto (koszt ten może być wyższy dla pewnych odczynników lub przy dodatkowych potrzebach Klienta).
m) UWAGA: zakup niektórych odczynników (zwłaszcza trucizn, substancji szkodliwych i żrących, wybuchowych, prekursorów itp.), których nabywcą jest osoba fizyczna, może wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty (patrz pkt. 3).
n) Wszystkie sprzedawane odczynniki są zawsze wykonywane ściśle na indywidualne zamówienie Klienta (mogą być m.in. opatrzone nazwą Klienta), więc opłacone (aktywowane) zamówienie nie może być anulowane bez zgody sprzedającego – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
o) Ewentualne anulowanie przez Nabywcę zamówienia, gdy zgodę na anulowanie wyraził sprzedający, oznacza (w przypadku braku innych ustaleń) zgodę Nabywcy na naliczenie Nabywcy przez sprzedającego kary umownej w wysokości 95% wartości brutto anulowanego zamówienia; kara ta jest potrącana z kwoty zwrotu wyliczonej fakturą korygującą.
p) Nabywca ma prawo złożyć oświadczenie o zwolnieniu ze zobowiązania dostawy i w takim wypadku uważa się zamówienie za zrealizowane.

6. Ważność ofert
Jeżeli w ofercie cenowej nie podano inaczej, każda nasza oferta cenowa ważna jest 7 dni lub do wyczerpania się zapasów magazynowych (dotyczy wszystkich naszych ofert składanych drogą elektroniczną i faksem). Oferty składane telefonicznie są ważne tylko w dniu złożenia oferty (o ile nie zaznaczono inaczej).

7. Zgoda Klienta na warunki niniejszego Regulaminu
Każde zamówienie złożone po otrzymaniu naszej oferty oznacza, iż Zamawiający zgadza się na warunki zawarte w tym regulaminie. Również wpłata zaliczki lub przedpłaty oznacza, że zamawiający/płatnik zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to ofert specjalnych i zamówień, do których wyrażono zgodę na inne warunki dostawy.

8. Realizacja zamówień
a) Jeżeli w naszej ofercie nie podano czasu realizacji zamówienia, to oznacza to, że czas ten może być dość długi (od ok. 3-4 tygodni do ok. 12-15 tygodni a nawet dłużej)
b) Za dopłatą oferujemy przyspieszoną, ekspresową lub superekspresową realizację zamówień - odpowiednie dopłaty oraz czas realizacji dla konkretnego towaru podajemy w naszych pisemnych ofertach.
c) Za datę wpływu zamówienia uważa się bieżący dzień pod warunkiem wpłynięcia zamówienia i jego aktywacji do godz. 11:00; aktywacje zamówień wykonane po tej godzinie będą oznaczały, że zamówienie zostało złożone w następnym dniu roboczym po dokonaniu aktywacji (lub dniu wolnym o ile realizacja zamówienia ma odbywać się w dni standardowo wolne od pracy).
d) Zamówienie uważa się za aktywowane, z chwilą otrzymania potwierdzenia, że należność za zamówione towary i usługi, wpłynęła na nasz rachunek bankowy lub do naszej kasy.
e) W przypadku firm, które nie są zobowiązane do dokonania przedpłaty, przesłane zamówienie (o ile zawiera wszelkie wymagane dane) jest od razu aktywne, lecz obowiązują tu również zasady podane w ppkcie. c)
f) Dostarczone przez naszą firmę towary nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy zwrotów gwarancyjnych), chyba, że pod groźbą utraty przez Nabywcę prawa do zwrotu należności uiszczonej za te towary.
g) Podany w naszej ofercie czas realizacji zamówienia, uważa się za dopełniony, jeżeli z powodu święta lub dnia wolnego od pracy wypadającego w ostatnim możliwym dniu realizacji zamówienia, nadanie przygotowanej przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, nastąpiło w pierwszym dniu pracy po tym terminie (chyba, że Nabywca wyraźnie zadeklarował chęć pokrycia wysokich kosztów nadania przesyłki w dzień wolny od pracy).

9. Reklamacje
Reklamacje na wysłany towar przyjmujemy bez ograniczeń czasowych o ile dotyczą np. pomyłki (zamiana towaru); reklamacje dotyczące parametrów jakościowych towaru są przyjmowane przez okres gwarancyjny towaru podany na opakowaniu; reklamacje należy zgłaszać e-mailem z podaniem wszystkich parametrów dostawy.

10. Obsługa bezpośrednia w biurze handlowym (!!)
COCh jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości specjalistycznych odczynników w atrakcyjnych cenach. Niskie ceny produktów wynikają z hurtowej sprzedaży i masowej obsługi Klientów. Dlatego nasz dział handlowy obsługuje Klientów głównie wysyłkowo, gdyż to pozwala na optymalizację kosztów obsługi zamówień. Kontakt z Klientami odbywa się za pośrednictwem internetu (poczta e-mail). Możliwe jest także uzyskanie oferty telefonicznej, ale jest ona zwykle mniej korzystna i ważna jest tylko w dniu jej uzyskania.
Możliwe jest również obsłużenie Klienta w naszym biurze, ale może się to wiązać z wyższymi cenami towarów, gdyż taka obsługa jest traktowana jak usługa pogotowia odczynnikowego; nasze pomieszczenia biurowe nie są przystosowane do bezpośredniej obsługi detalicznej wielu Klientów i sprzedaży bezpośredniej, choć oczywiście możliwy jest odbiór i załatwienie spraw bezpośrednio w naszym dziale handlowym.
Ponieważ nasi handlowcy wyjeżdżają często do Klientów, więc przed wizytą w naszym biurze, koniecznie należy umówić się telefonicznie na przyjazd i spotkanie, gdyż w przeciwnym razie biuro handlowe może okazać się zamknięte. Dane kontaktowe na dole strony.

11. Dokumenty finansowe wystawiane do każdej transakcji lub przed jej zawarciem
a) Przed zawarciem transakcji wystawiamy takie dokumenty jak:
- kalkulacja e-mailowa lub faxowa na podstawie zamówienia i naszej oferty, z podaniem kwoty do wpłaty i konta do przelewu;
- faktura proforma (przesyłana e-mailem lub faxem).
b) Do każdej transakcji wystawiamy następujące dokumenty finansowe:
- faktura zaliczkowa (przesyłana e-mailem lub dołączana do przesyłki);
- (na życzenie) rachunek;
- faktura VAT (dołączana do towaru lub przesyłki) ewentualnie w formie elektronicznej;
- duplikat faktury (w formie elektronicznej);
wystawienie faktury VAT możliwe jest tylko na życzenie Klienta wyrażone PRZED realizacją zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury VAT może wiązać się z dodatkowymi kosztami;
c) Nie pobieramy opłat za faktury i dokumenty finansowe:
- wystawione i przesłane w formie elektronicznej lub przesyłane drogą faksową;
- papierowe dołączone do towaru lub przesyłki.
d) Pobieramy opłaty za dokumenty finansowe wysyłane pocztą niełącznie z towarem (rachunki, faktury proforma, faktury VAT, duplikaty faktury) w następującej wysokości:
- list zwykły priorytetowy: 19,00 zł netto;
- list polecony priorytetowy: 34,00 zł netto;
- przesyłka kurierska: 24,50 zł netto;
Powyższe opłaty dotyczące listów (Poczta Polska) pobierane są za każdy list bez względu na ilość zawartych w nim dokumentów, chyba, że waga listu przekroczy 500 g - wtedy opłata zwiększana jest o 5,00 zł netto, a po przekroczeniu 1 kg masy listu/paczki, opłata zwiększana jest o 4,00 zł netto za każdy rozpoczęty nadmiarowy kilogram.
e) Wysyłka innych dokumentów niż finansowe czy związane z bezpieczeństwem (MSDS - karta charakterystyki) czy jakością (C/A - certyfikat analityczny):
- e-mailem lub faxem: 3,50 zł/stronę A4 netto ale nie mniej niż 35,00 zł netto
- listem lub przesyłką kurierską: 4,00 zł/stronę A4 netto ale nie mniej niż 40,00 zł netto plus opłaty podane w ppkcie d).

12. Kwestie prawne i legalność sprzedaży
a) Za legalność transakcji odpowiada Nabywca; oznacza to, że po wpłaceniu przedpłaty i stwierdzeniu, iż dana substancja nie może być przedmiotem transakcji, nie ma możliwości zwrotu przedpłaty, a jeśli towar pozostaje w magazynie, to naliczane są opłaty za magazynowanie aż do wyczerpania się przedpłaty.
b) W przypadku zmiany przepisów dotyczących substancji kontrolowanych w trakcie realizacji zamówienia, również zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania dostaw i obciążenia Nabywcy kosztami mimo niewydania towaru.
c) W przypadku, gdy status prawny towaru zmienił się w trakcie realizacji zamówienia (w trakcie produkcji lub procedury importu), zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego obliczenia ewentualnej różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą przedpłaty a kosztami poniesionymi do czasu ujawnienia (np. przez Nabywcę) zmian sytuacji prawnej towaru; różnica ta będzie traktowana jako nadpłata, którą Nabywca będzie mógł wykorzystać tylko na zamówienie innych legalnych i niekontrolowanych produktów w/g odrębnej oferty (nadpłata ta może być zerowa co oznacza, że cała kwota przedpłaty zbilansowała koszty produkcji/dostawy itp.).
d) Ryzyko zmian prawnych ponosi Nabywca, który może na tę okoliczność wykupić ubezpieczenie w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej.
e) Istnieje możliwość wykupienia u nas usługi monitoringu prawnego (MP) oraz ewentualnej gwarancji zwrotu pełnej przedpłaty w przypadku zmiany statusu prawnego towaru (GZ) - są to jednak usługi dodatkowe, na które należy uzyskać odrębną ofertę handlową; standardowo wszystkie nasze oferty nie zawierają opcji monitoringu czy też opcji gwarancji zwrotu.
f) W kwestiach spornych przyjmuje się, że przedpłata wpłacona na wykonanie lub dostarczenie towaru kontrolowanego, który nie może być wydany Nabywcy, jest kwotą, która pokrywa wyłącznie koszty opinii prawnej stwierdzającej, że dany towar nie może być przedmiotem transakcji z podmiotem jakim jest Nabywca; w takim wypadku wystawimy fakturę lub rachunek za wydanie opinii lub za wykonanie ekspertyzy technologicznej.
g) Aby uniknąć przypadków utraty wpłaconej kwoty bez dostarczenia zamówionego towaru, Nabywca powinien we własnym zakresie sprawdzić stan prawny danego produktu, gdyż nasze biuro handlowe nie świadczy bezpłatnie doradztwa prawnego i wykonując oferty cenowe nie dokonuje sprawdzenia statusu prawnego danej substancji (przyjmujemy, że kontrahent składający zapytanie lub zamówienie posiada wszelkie niezbędne pozwolenia na nabycie danego produktu).

13. Dane przedsiębiorstwa
Dostawcą wszystkich odczynników i aparatury laboratoryjnej jest:
REACTON sp. z o.o.
ul. Mydlana 3
54-502 Wrocław
NIP: 8952196730
REGON: 3817691429
KRS: 0000756699

Sprzedaż odbywa się wyłącznie pod adresem:
Centrum Odczynników Chemicznych
ul. Rogowska 127B
54-440 Wrocław
Biuro handlowe nie jest zawsze gotowe do przyjęcia nieumówionych interesantów - z góry przepraszamy. Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny przed wizytą (por. pkt. 10 regulaminu).

PRZYKŁAD OBLICZANIA KOŃCOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIACopyright © United Quantum Factory sp. z o.o. 1999-2021 | POLSKIE CHEMIKALIA I ODCZYNNIKI CHEMICZNE | Wrocław