ZWROTY OSTRZEGAWCZE O RYZYKU R
R:opis zagrożenia
1Produkt wybuchowy w stanie suchym.
2Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
3Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
4Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.
5Ogrzanie grozi wybuchem.
6Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.
7Może spowodować pożar.
8Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.
9Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.
10Produkt łatwopalny.
11Produkt wysoce łatwopalny.
12Produkt skrajnie łatwopalny
13Skrajnie łatwopalny, skroplony gaz.
14Reaguje gwałtownie z wodą.
15W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.
16Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.
17Samorzutnie zapala się w powietrzu.
18Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
19Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
20Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
21Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
22Działa szkodliwie po połknięciu.
23Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
24Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
25Działa toksycznie po połknięciu.
26Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
27Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.
28Działa bardzo toksycznie po połknięciu.
29W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
30Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.
31W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
32W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
33Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
34Powoduje oparzenia.
35Powoduje poważne oparzenia.
36Działa drażniąco na oczy.
37Działa drażniąco na drogi oddechowe.
38Działa drażniąco na skórę.
39Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
40Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
41Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
42Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.
43Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
44Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
45Może powodować raka.
46Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
47Może powodować wady urodzeniowe płodu.
48Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
49Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.
50Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
51Działa toksycznie na organizmy wodne.
52Działa szkodliwie na organizmy wodne.
53Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
54Działa toksycznie na rośliny.
55Działa toksycznie na zwierzęta.
56Działa toksycznie na organizmy glebowe.
57Działa toksycznie na pszczoły.
58Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.
59Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
60Może upośledzać płodność.
61Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
62Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
63Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
64Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
65Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
66Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
67Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
68Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
14/15Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.
15/29W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.
20/21Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
20/21/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
20/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
21/22Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
23/24Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
23/24/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
23/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
24/25Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
26/27Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
26/27/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
26/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
27/28Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
36/37Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
36/37/38Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
36/38Działa drażniąco na oczy i skórę.
37/38Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
39/23Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/23/24Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/23/24/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/23/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/24Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/24/25Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/25Działa toksycznie po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/26Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/26/27Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/26/27/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/26/28Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/27Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/27/28Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
39/28Działa bardzo toksycznie po połknięciu. Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
42/43Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
48/20Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/20/21Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/20/21/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/20/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/21Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/21/22Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/22Działa szkodliwie po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/23Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/23/24Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/23/24/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/23/25Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/24Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/24/25Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
48/25Działa toksycznie po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
50/53Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
51/53Działa toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
52/53Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
68/20Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
68/20/21Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
68/20/21/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
68/20/22Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
68/21Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
68/21/22Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
68/22Działa szkodliwie po połknięciu. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA S
S:instrukcja bezpieczeństwa
1Przechowywać pod zamknięciem.
2Chronić przed dziećmi.
3Przechowywać w chłodnym miejscu.
4Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.
5Przechowywać w ... (cieczy wskazanej przez producenta).
6Przechowywać w atmosferze ... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).
7Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
8Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
9Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
12Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.
13Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
14Nie przechowywać razem z ... (materiałami określonymi przez producenta).
15Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
16Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
17Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
18Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
20Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
21Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
22Nie wdychać pyłu.
23Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
24Unikać zanieczyszczenia skóry.
25Unikać zanieczyszczenia oczu.
26Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
27Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
28Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością ... (cieczy określonej przez producenta).
29Nie wprowadzać do kanalizacji.
30Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.
33Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
35Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
36Nosić odpowiednią odzież ochronną.
37Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
38W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
39Nosić okulary lub ochronę twarzy.
40Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem ... (środkiem wskazanym przez producenta).
41Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
42Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).
43W przypadku pożaru używać ... (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać: "nigdy nie używać wody").
45W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
46W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
47Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).
48Przechowywać produkt zwilżony ... (właściwy materiał określi producent).
49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
50Nie mieszać z ... (określi producent).
51Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
52Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.
53Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
56Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
57Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
59Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
60Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
61Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
62W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
63W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
64W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.
1/2Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
3/7Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
3/9/14Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta).
3/9/14/49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
3/9/49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
3/14Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
7/8Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
7/9Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
7/47Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).
20/21Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
24/25Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
27/28W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością ... (rodzaj cieczy określi producent).
29/35Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
29/56Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
36/37Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
36/37/39Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
36/39Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
37/39Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
47/49Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).

Copyright © United Quantum Factory 1999-2018